Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę
  
  
  
Get Adobe Flash player

Koncepcja

 

 

KONCEPCJA PRACY

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

W OLZIE

NA LATA 2017 - 2021

      

Przyjęta Uchwałą Nr 2/2017/2018 Rady Pedagogicznej z dnia   30.08.2017r.

Zaopiniowana przez Radę Rodziców dnia 30.08.2017r.

Podstawa prawna

 1. Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z późniejszymi zmianami),
 2. Statucie Przedszkola,
 3. Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r., w sprawie nadzoru

    pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające
  rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 560).Nasze przedszkole

Oficjalne otwarcie nowego budynku Przedszkola Publicznego w Olzie nastąpiło w 2005 roku. Organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce, nadzór sprawuje Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach. Dyrektorem przedszkola jest od dnia 01.09.2007 roku mgr Krystyna Wolnik .         

           Przedszkole zlokalizowane jest w Olzie przy ul Szkolnej 24. Budynek jest nowoczesny i dostosowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Znajdują się tu pomieszczenia użytkowane przez dzieci oraz administracyjno – gospodarcze. Sale zajęć są wielofunkcyjne, dobrze oświetlone, estetyczne i przestronne oraz wyposażone w niezbędne meble, sprzęt
i pomoce dydaktyczne. Przy każdej sali usytuowana jest łazienka, a w holu przedszkola szatnia.  Przedszkole posiada również duży ogród na którym znajduje się plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i wypoczynku. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym.

            Do przedszkola uczęszcza 50 wychowanków w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci rozmieszczone są w dwóch oddziałach.

 • Pierwszy oddział (średniaków) - funkcjonuje od godz. 7.00 do 15.00 (w poniedziałki, czwartki i piątki) , a we wtorki i środy od. 7.00 do 15.30 - obejmuje on dzieci
  3 , 4 - letnie.
 • Drugi oddział (starszaków) - funkcjonuje od godz. 8.00 do godz.14.00 (w poniedziałki, czwartki i piątki), a we wtorki i środy od. 8.00 do 14.30 – obejmuje on dzieci 5-cio i 6-cio letnie.

            Zgodnie z potrzebami rodziców placówka czynna jest w godz. 7.00 – 15.00 (poniedziałek, czwartek i piątek) oraz w godz. 7.00 - 15.30 (we wtorek i środę). Opiekę nad dziećmi sprawuje dyrektor przedszkola, trzech nauczycieli, nauczyciel – katecheta i nauczyciel języka angielskiego, a także specjalistka logopedii, zatrudniona w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pracownicy administracji i obsługi (7 osób). Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

           Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie w Olzie, niektóre dojeżdżają z miejscowości Odra.

           Nasze grupy są grupami mieszanymi. Dzieci uczą się poprzez obserwację innych, a więc starszych lub młodszych. Dzieci młodsze podpatrują pewne czynności u starszych kolegów np. wiązanie butów, ściąganie kurtki, posługiwanie się nożem itp. Dzieci starsze mogą pomagać młodszym, jednocześnie ćwicząc nabyte umiejętności, stają się opiekuńcze.

           Dzieci uczą się przyjmować nowych członków i żegnać starszych, gotowych do pójścia do szkoły. Każdemu nowemu dziecku łatwiej jest wejść do grupy, gdy widzi, że inne dzieci nie płaczą, znają zabawy i rytuał dnia. Dzieci mają punkt odniesienia jak to jest być młodszym lub starszym. Najważniejsze, że dzieci uczą się będąc w grupie, że można radzić sobie z czymś lepiej lub gorzej i że jest to normalne i naturalne. Takie jest życie.

          Praca dydaktyczna, opiekuńcza i wychowawcza prowadzona jest zgodnie z podstawa programową wychowania przedszkolnego i przyjętym do realizacji programem. Placówka współpracuje z rodzicami dzieci pełniąc rolę wspierającą i doradczą oraz integrującą działania wychowawcze. Rodzice są naszymi współpartnerami w procesie edukacji, wychowania i opieki nad dziećmi.

          W realizację  naszych działań, misji i wizji placówki zaangażowani są wszyscy pracownicy przedszkola, rodzice i instytucje wspierające. Efektem wspólnie podejmowanych inicjatyw jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne, mogą rozwijać swoje talenty i upodobania. Jednym słowem przedszkole, do którego przychodzą z radością.

CELE KONCEPCJI PRACY NASZEGO PRZEDSZKOLA:

ü  Głównym celem naszych działań jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, mające na celu osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole.

ü  Rozwijanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: dobroć tolerancja, empatia, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, umiejętność współdziałania itp.

ü  Zapewnienie bezpieczeństwa oraz wszechstronnego rozwoju, akceptacji i poszanowania praw wszystkich naszych wychowanków.

ü  Podnoszenie, jakości pracy przedszkola poprzez współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli.

ü  Propagowanie wzorów, norm i zachowań powszechnie akceptowanych społecznie.

ü  Dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne wszystkich wychowanków.

ü  Wsparcie rodziców w wychowaniu dziecka.

ü  Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne i wyjątkowe!

Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego możliwości. Promujemy dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, rozwijanie zdolności artystycznych oraz budujemy; poczucie przynależności grupowej i przedszkolnej, tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczymy odróżniania dobra od zła. Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

NASZE MOTTO TO:


„Moje przedszkole to mój drugi dom, bo stawia na Mnie, na moje szczęśliwe dzieciństwo i na mój wszechstronny rozwój.”

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Rozwijamy w dzieciach inteligencję emocjonalną by przygotować je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z porażkami, pragniemy nauczyć wiary we własne możliwości, rozwijać optymizm i poczucie własnej wartości.
 • Zapewniamy dzieciom miłą i bezpieczną atmosferę do zabawy i nauki troszcząc się o ich zdrowie fizyczne i psychiczne.
 • Przybliżamy dzieciom różne środowiska, jako bogate źródła wiedzy, miejsca wielu doznań i przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych.
 • Wychowujemy poprzez pobudzanie inwencji twórczej i samorealizację w ekspresji słownej, teatralnej, muzycznej, plastycznej i ruchowej.
 • Umożliwiamy dzieciom osiąganie sukcesów w różnych dziedzinach i przygotowujemy je do podjęcia nauki w szkole,
 • Rozwijamy osobowość każdego dziecka w oparciu o preferowane systemy wartości.
 • Nasze działania opieramy na nowoczesnych, aktywizujących metodach i formach pracy,  zapewniając dzieciom możliwość doświadczania,  obserwowania oraz tworzenia co prowadzi do osiągania sukcesów rozwojowych.
 • Dążymy do wdrażania rozwiązań innowacyjnych (komunikacyjnych i informacyjnych) przynoszących znaczące efekty w pracy z wychowankami i współpracy z rodzicami (strona internetowa przedszkola, kontakty z wychowankami i nauczycielami z zaprzyjaźnionych przedszkoli w kraju i za granicą).
 • Umożliwiamy dzieciom udział w zajęciach dodatkowych (rytmika, logopedia, j. angielski)
 • Posiadamy wypracowany system udzielania dzieciom ich rodzicom i opiekunom, pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • Wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci,
 • Integrujemy całą społeczność przedszkolną.
 • Zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, ustawicznie doskonalącą swój warsztat pracy, zapewniającą dzieciom wychowanie i edukację na najwyższym poziomie.

 

 

 

 

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko ma prawo do :

ü  serdecznej, mądrej miłości i ciepła,

ü  spokoju i samotności, gdy tego chce,

ü  proszenia o to , czego chce ( ale nie wymagania tego),

ü  wyrażania swojego zdania,

ü  nielogicznego postępowania  bez konieczności uzasadniania,

ü  samodzielnego podejmowania decyzji,

ü  indywidualnego i własnego tempa rozwoju,

ü  zabawy i wyboru towarzysza zabawy,

ü  pomocy ze strony dorosłych,

ü  popełniania błędów,

ü  odnoszenia sukcesów

ü  nauki, informacji , badania i eksperymentowania.

Dziecko ma obowiązek:

ü  używać form grzecznościowych wobec kolegów i dorosłych,

ü  dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów,

ü  dbać o porządek w swoim otoczeniu,

ü  dbać o swój wygląd i  estetykę ubrania,

ü  przestrzegać zasad współżycia w grupie, a w szczególności:

ü  okazywać szacunek dorosłym i kolegom,

ü  szanować godność i wolność osobistą drugiego człowieka,

ü  wykazywać się empatią, zrozumieniem i wyrozumiałością.

Model absolwenta:

Umiejętności społeczne i wychowanie patriotyczne :

– nawiązuje prawidłowe kontakty  z rówieśnikami i dorosłymi,

– zna i stosuje zwroty grzecznościowe,

– przestrzega reguł obowiązujących  w społeczności dziecięcej  i świecie dorosłych,

– wykazuje inicjatywę w zabawie,

– uwzględnia prawa innych,

– wie, że należy pomagać innym w trudnych sytuacjach,

– szuka sposobów rozwiązywania konfliktów,

– zna swój adres,

– wie że mieszka w Polsce i jest Polakiem,

– rozpoznaje i nazywa symbole narodowe i stolicę Polski,

– wie, że Polska należy do Unii Europejskiej.

Dojrzałość emocjonalna i rozumienie świata wartości

rozpoznaje emocje, potrafi je nazwać i adekwatnie je wyraża i właściwie reaguje na emocje innych,

– potrafi ocenić zachowanie jako dobre lub złe,

– prawidłowo reaguje na porażkę , nie wycofuje się , poszukuje nowych rozwiązań,

– rozpoznaje wartości takie jak prawda, piękno, tolerancja, miłość i przyjaźń.

Dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych:

– orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach  i korzystaniu ze środków transportu,

– zachowuje ostrożność wobec nieznajomych,

– wie ,czym jest zdrowie i życie , potrafi chronić je przed zagrożeniami,

– wie ,jak zachować się w sytuacji zagrożenia , gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią prosić,

– zna numery alarmowe,

– wie, że nie można samodzielnie używać lekarstw i stosować środków chemicznych,,

– próbuje samodzielnie organizować sobie czas.

Dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną:

– przestrzega higieny osobistej,

– jest sprawne i aktywnie fizycznie,

– zna zasady zdrowego odżywiania,

– rozumie konieczność odpowiedniego przygotowania żywności do spożycia / mycie, gotowanie/,

– wie, że nie należy zrywać i spożywać nieznanych roślin i owoców,

– wie, że podczas choroby konieczne jest przyjmowanie lekarstw i,że podaje je tylko osoba dorosła.

Umiejętności samoobsługowe, nawyki higieniczne i kulturalne:

– jest samodzielne w zakresie samoobsługi,

– wie kiedy i dlaczego należy myć ręce,

– dba o swoje rzeczy i schludny wygląd,

– utrzymuje porządek w swoim otoczeniu,

– właściwie zachowuje się przy stole.

Rozwój mowy:

– koncentruje uwagę na rozmówcy,

– wypowiada się swobodnie i zrozumiale dla otoczenia,

– wyraża własne sądy,

– pyta o niezrozumiałe słowa i fakty,

– rozumie dłuższe treści czytane i opowiadane,

– rozumie złożone polecenia,

– wymawia wszystkie głoski prawidłowo.

Czynności intelektualne:

– rozumie i określa stosunki przestrzenne czasowe i ilościowe,

– różnicuje stronę lewą i prawą,

– klasyfikuje przedmioty podając uogólnienia,

– układa historyjko obrazkowe, potrafi przewidywać i wnioskować,

– liczy, rozróżnia błędne liczenie od poprawnego,

– tworzy sekwencje wieloelementowe,

– dysponuje sprawnością rąk  oraz koordynacją wzrokowo- ruchową potrzebną do nauki pisania,

– rysuje wzory od lewej  do prawej strony kartki,

– rozpoznaje w słowach sylaby i głoski,

– interesuje się czytaniem i pisaniem, jest gotowe do nauki pisania i czytania.

Rozumienie i znajomość świata przyrody:

– dostrzega  zmiany zachodzące w przyrodzie związane ze zmianami pór roku,

– dostrzega przystosowanie roślin i zwierząt  do życia w określonym środowisku,

– wie, jakie niebezpieczeństwa zagrażają przyrodzie ze strony człowieka,

– wie, w jaki sposób człowiek może chronić przyrodę.

Wychowanie przez sztukę:

– wypowiada swoją zdolność do przeżywania poprzez różnorodne techniki plastyczne,

– jest zainteresowany dziełami kultury, wrażliwy na piękno przyrody,

– zna różne instytucje  kulturalne, bywa w nich i wie jak się w nich zachować,

– zna i śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru,

– wykonuje proste formy taneczne,

– odgrywa role w zabawach parateatralnych.

 

ZASADY PRACY

Zasady pracy w przedszkolu zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi:

 • Zasada indywidualizacji
 • Zasada integracji
 • Zasada wolności i swobody działania
 • Zaspakajanie potrzeb dziecka
 • Zasada aktywności
 • Organizowania życia społecznego

METODY STOSOWANE W NASZYM PRZEDSZKOLU

1. Metody czynne:

 • metoda zadań stawianych dziecku
 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.

2. Metody oglądowe:

 • pokaz,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane

artystycznie utwory literackie.

3. Metody słowne:

 • rozmowy,
 • zagadki,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

4. Nowatorskie formy i metody pracy z dzieckiem:

 • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Gimnastyki ekspresyjnej R. Labana i Orffa
 • Metody aktywnego słuchania muzyki Batii-Starauss
 • Metody prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej - dziecięca matematyka
 • Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • System edukacji przez ruch D. Dziamskiej
 • Elementy pedagogiki zabawy Klanzy
 • Metody aktywizujące: „burza mózgów, „drama”, inscenizacja, metoda niedokończonych zdań

TRADYCJE PRZEDSZKOLA

Przedszkole ma własne tradycje, co podkreśla jego odrębność i specyfikę, swoją nazwę, logo

oraz kalendarz imprez i wydarzeń:

 • Święto Plonu „Dożynki”
 • Pasowanie na Przedszkolaka
 • Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Wizyta Świętego Mikołaja
 • Dzień Górnika
 • Wigilijne spotkanie z rodzicami „Jasełka”
 • Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka
 • Bal Karnawałowy
 • Akcja „Sprzątanie Świata”
 • Dzień Rodziny
 • Dzień Dziecka
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Cele współpracy z rodzicami:

v  dążenie do jednakowych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,

v  nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

v  przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

v  przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,

v  przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

v  wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

v  włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

v  podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,

v  ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców,

Formy współpracy z rodzicami

v  zebrania ogólne i grupowe,

v  konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami,

v  prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wiersze, piosenki, eksponowanie prac dzieci, porady dla rodziców, artykuły),

v  zajęcia adaptacyjne z udziałem nowo przyjmowanych dzieci i ich rodziców,

v  zajęcia otwarte,

v  udział w uroczystościach przedszkolnych,

v  włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,

v  udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii, wypełnianie ankiet,

v  angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, zakup mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie pomocy do zajęć itp.

Cele współpracy z instytucjami:

v  rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

v  kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

v  kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

v  urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

v  poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci,

v  zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego,

v  podtrzymywania tradycji organizowania imprez o charakterze otwartym dla społeczności lokalnej (Festyn);

Nasze przedszkole współpracuje z:

v  Policja

v  Straż Pożarna

v  Ośrodek Zdrowia w Olzie

v  Wiejski Dom Kultury w Olzie

v  Koło Gospodyń Wiejskich

v  Poradnia psychologiczno-pedagogiczna

v  Ośrodek Pomocy Społecznej

v  Biblioteka wiejska, szkolna

v  Szkoła Podstawowa w Olzie

Promocja przedszkola w środowisku lokalnym:

v  dbanie o jak najlepszą opinię o placówce w środowisku lokalnym,

v  rozpowszechnianie wychowania przedszkolnego,

v  prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej

v  organizowanie uroczystości

v  zabieganie o notatki w prasie lokalnej,

v  dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

v  rozpowszechnianie informacji o przedszkolu

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU:

ü  Ma możliwości indywidualnego rozwoju i osiąga sukces

ü  jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania

ü  ma warunki do budowania pozytywnego obrazu samego siebie i dostrzegania swoich mocnych stron

ü  uczy się współpracować z innymi i dostrzegać ich potrzeby,

ü  zna swoje prawa i obowiązki

ü  jest optymistyczne, wesołe, otwarte, czuje się bezpieczne,

ü  jest akceptowane takim, jakim jest

ü  osiąga dojrzałość szkolną, gwarantującą z powodzenie rozpoczęcie nauki w szkole

RODZIC W NASZYM PRZEDSZKOLU:

ü  współpracuje z nauczycielami

ü  jest parterem w tworzeniu i realizacji działalności wychowawczo-dydaktycznej przedszkola

ü  aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola

ü  wyraża swoją opinię i ocenia pracę przedszkola

ü  ma możliwość korzystania z pomocy specjalistów

ü  otrzymuje rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka

.

NAUCZYCIELE W NASZYM PRZEDSZKOLU:

ü  aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowymi i dokumentami placówki

ü  współpracują w zespole rodzicami i środowiskiem lokalnym

ü  pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola

ü  wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój

ü  stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola

ü  wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami

ü  monitorują efektywność własnej pracy

ü  doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe

ü  są aktywni i twórczy, innowacyjni, bardzo zaangażowani w pracę przedszkolu

REALIZACJA PROJEKTÓW/PROGRAMÓW

v  "Przedszkolak pełen zdrowia" z Akademii Zdrowego Przedszkolaka,

v  "Bezpieczny Przedszkolak",

v  "Czyste powietrze wokół nas".

v  „Nie truj sąsiada”PLAN DZIAŁAŃ NA LATA 2017 - 2020

W roku szkolnym 2017/2018 będziemy realizować następujące   zagadnienia:                

                  

1. "Sprawność fizyczna i ruchowa warunkiem dobrego rozwoju dziecka"

 

Cele:

 • Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka z uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej;
 • Propagowanie zdrowego stylu życia;
 • Kształtowanie czynnej i aktywnej postawy wobec zdrowia;
 • Rozwijanie sprawności ruchowej
 • Pobudzanie wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu poprzez eksperymentowanie i wyrażanie własnej indywidualności

                            

2. „Lubię matematykę” – rozwijanie edukacji matematycznej w przedszkolu.

Cele:

 • poszukiwanie atrakcyjnych metod i form pracy rozwijających u dzieci zdolności matematyczne
 • wspieranie dzieci zdolnych w rozwijaniu ich zainteresowań
 • rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej
 • stworzenia warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w toku zabawy

Zadania:

 • nabywanie wiadomości i umiejętności potrzebnych do rozpoczęcia szkolnej edukacji matematycznej rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 • kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami
  o charakterze matematycznym
 • stwarzanie podstaw do dobrej adaptacji jako warunku eliminującego wstępne niepowodzenia matematyczne zapewnienie płynnej realizacji działów edukacji matematycznej wg programu Edyty Gruszczyk–Kolczyńskiej „ Dziecięca matematyka” w poszczególnych grupach wiekowych

W roku szkolnym 2018/2019 będziemy realizować następujące                                     zagadnienia:

1. „Przedszkolak Małym Patriotą” -wprowadzanie dziecka w świat wartości, wychowanie obywatelskie i patriotyczne

Cele:

 • Rozwijanie poczucia własnej tożsamości, budzenie świadomości narodowej – patriotyzm narodowy, patriotyzm lokalny – moja miejscowość.
 • Kształtowanie szacunku dla własnego miasta i państwa;
 • Kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji.
 • Wzmacnianie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej.
 • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku dla symboli narodowych.
 • Wdrażanie odpowiedniego zachowania i postawy w czasie uroczystości przedszkolnych i państwowych.
 • Umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i politycznych.

2. „Bezpieczny przedszkolak” – promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

Cele:

 • znajomość zasad warunkujących bezpieczeństwo dzieci
 • promowanie i zachęcanie do zdrowego stylu życia
 • kształtowanie świadomości zdrowotnej oraz czynnej postawy wobec zdrowia własnego i innych
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
 • zorganizowanie zajęć dodatkowych
 • rozwijanie zainteresowań edukacją prozdrowotną
 • rozbudzanie w dzieciach potrzeb poznawczych
 • przygotowywanie przez dzieci , rodziców , nauczycieli scenek teatralnych
 • wdrażanie do twórczego rozwiązywania problemów
 • prowadzenie warsztatów dla rodziców i dzieci
 • udział dzieci w programach edukacyjnych organizowanych przez firmy zewnętrzne
 • wdrażanie do przestrzegania ustalonych zasad i norm
 • zaszczepianie w dzieciach chęci zdobywania nowych wiadomości o zdrowym odżywianiu oraz czynnej postawy wobec własnego i czyjegoś zdrowia

W roku szkolnym 2019/2020 będziemy realizować następujące zagadnienia:

1. „Z ekologią za pan brat” – tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci

Zadania:   

 • pogłębianie wiadomości na temat roślin i zwierząt żyjących na Ziemi
 • kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
 • umacnianie pozytywnych przekonań wobec określonych zjawisk i obiektów przyrodniczych.
 • budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody.
 • zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z poszczególnymi ekosystemami.
 • aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie, obserwacje, badanie i eksperymentowanie; formułowanie wniosków i spostrzeżeń.

2. „Wychowanie przez czytanie” – rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Cele:

 • wprowadzenie dzieci w świat literatury ,
 • ukazanie przedszkolakom właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych ,
 • przygotowanie dzieci do późniejszego, samodzielnego wyboru książek,
 • nauka obcowania z literaturą w sposób samodzielny, refleksyjny i twórczy,
 • budzenie zaciekawienia książką przez zabawy literacko – teatralne, plastyczne i wycieczki oraz atrakcyjny kącik książki w sali przedszkolnej,
 • zapoznanie dzieci z biblioteką i czytelnią,
 • zapoznanie dzieci z zasadami korzystania z biblioteki ,
 • wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek,
 • zachęcenie nauczycieli i rodziców do głośnego i systematycznego czytania z dziećmi,
 • stwarzanie okazji do samodzielnego czytania,
 • poznanie etapów powstania książki „Od autora do czytelnika”,
 • rozumienie poleceń i rozwiązywanie zadań zgodnie z instrukcją ,
 • integrowanie grupy poprzez wspólną naukę, pracę, zabawę.

W roku szkolnym 2020/2021 będziemy realizować następujące zagadnienia:

1. „Przedszkolak twórcą i artystą” .

ZADANIA :

 • Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych.
 • Rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
 • Inspirowanie dzieci do rozwijania różnorodnych form ekspresji twórczej poprzez kontakt z książką.
 • Rozwijanie talentów artystycznych.

· CELE:

 • swobodne wyrażanie siebie poprzez śpiew, taniec, grę na instrumentach perkusyjnych;
 • dostrzeganie piękna w otaczającym świecie;
 • wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami;
 • rozumienie znaczenia literatury w życiu człowieka, kontakt z książką i czasopismami;
 • udział w przedstawieniach teatralnych w przedszkolu i w teatrze;
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej, słuchanie różnego rodzaju muzyki;

2. „Matematyka w kolorach” – rozwijanie kompetencji matematycznych .

CELE:

 • Doskonalenie rozwoju matematycznego u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Stosowanie form aktywizujących do nauki matematyki w przedszkolu
 • Pedagogizacja rodziców z zakresu kształtowania pojęć matematycznych w wieku

przedszkolnym

 • Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami
 • Kształtowanie umiejętności liczenia
 • Klasyfikacja przedmiotów
 • Organizowanie zabaw ruchowych i plastycznych w połączeniu z pojęciami z matematyki

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:

w zakresie bazy

 1. zakup sprzętu na plac zabaw,
 2. malowanie holu
 3. zakup pomocy dydaktycznych,

w zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców,

 1. dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka na życzenie rodzica,
 2. planowanie cyklicznych spotkań indywidualnych z rodzicami w celu wymiany informacji o dziecku;
 3. skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

 1. wspomaganie, inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania dodatkowych umiejętności,
 2. doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystaniem w swej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-nauczyciel

w zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

 1. kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania pracy z dziećmi metodami aktywnymi,
 2. zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promocji placówek i wymiany doświadczeń między nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
 3. kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ:

 • każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby z nią pracować
 • zmiany w tekście będą nanoszone w obecności i udziale całego zespołu pedagogicznego,
 • każdy nowy pracownik otrzymuje egzemplarz Koncepcji,
 • rodzice zostaną zapoznani z Koncepcją na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskają informacje o akceptacji przez jawne głosowanie.

Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego w Olzie oraz uchwałą

nr /2017/2018 zatwierdziła do realizacji na posiedzeniu w dniu       .

Copyright © 2013. Strona przygotowana przez firmę SMARTIS Rights Reserved.